0

دانش «محکم و متشابه» دانشی است که از دل تأمّلات و تحقیقات قرآنی، حدیثی و کلامی پژوهشگران اسلامی، و به‌­طور عمده در حاشیه آیه 7 آل عمران، برآمده و درصدر مباحث علوم قرآنی نشسته است.

0

معناشناسی زبانی یکی از شاخه‌های مهم زبان‌شناسی است که از قرن بیستم به صورت مستقل مطرح شده است. این دانش به بررسی علمی معنا می‌پردازد و از این‌رو، «دانش معنا» نام گرفته است.

0

تحقیق حاضر مبتنی بر این پیش‌فرض است که راه برون‌رفت از مسائل و مشکلات علوم سکولار، نظریه‌پردازی و تولید علم کارآمد براساس نظریه‌های ساخته و پرداخته شده از متون دینی و هماهنگ با جهان‌بینی و فرهنگ جا

0

کتاب حاضر در پی آن است که خواننده را با جریان‌های معاصر در مطالعات قرآنی به نحوی آشنا کند تا بتواند مسئله‌ها را در این حیطه شناسایی کند و این امکان برای او فراهم شود که با عرضة محتوای دروس حاضر با

0

معناشناسی زبانی یکی از شاخه‌های مهم زبان‌شناسی است که از قرن بیستم به صورت مستقل مطرح شده است. این دانش به بررسی علمی معنا می‌پردازد و از این‌رو، «دانش معنا» نام گرفته است.

0

این کتاب کوشش می‌کند با رویکردی زیباشناسانه و با توجه به مفاهیم زیباشناختی و مولفه‌های نقد جدید، زیبایی‌های متن قرآنی را بکاود و ضمن طرح دیدگاه‌های فیلسوفان غربی و اندیشمندان مسلمان در مفهوم زیبایی