0

تفسیر قرآن‌کریم در گذر زمان همواره مایه دل مشغولی مکتب‌‌های گونه‌گون اسلامی با نگرش‌ها و مشرب‌های مختلف فکری بوده که جریان‌های متنوّع تفسیری را پدیدآورده است، هر چند این تنوّع و گونه‌گونی از منظری

0

حق تفسیر قرآن، مؤلفه تمایز بخش تفسیر امامیه، باورمندی امامیه به تحریف قرآن، تطورات و چرخش هرمنوتیکی تفسیر امامیه، فقدان انسجام در تفسیر امامان شیعه از چالش‎های مهم کلامی تفسیر امامیه است که در آثا

0

تفسیر تطبیقی فارغ از روش‌ها و مکاتب تفسیری به بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های شیعه و سنّی می‌پردازد. در این قلمرو دو حوزه مبانی تفسیر و مفاهیم قرآن قرار دارد.

0

این کتاب چهارمین اثر از سلسله پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی، مشتمل بر پنج فصل است.

0

مفسران فریقین به خصوص مفسران امامیه از عصر رسالت تا کنون برای فهم معانی و مقاصد آیات قرآن کوشش نموده و هر یک با توجه به مکتب تفسیری خویش، روش و گرایش خاصی را در تفسیر قرآن انتخاب نموده اند.

0

اصول و مقدمات تفسیر، یکی از دانش‌های بنیادین و ضروری تفسیر قرآن است که فهم و تفسیر صحیح قرآن برآن استوار است.