0

بررسی فراگیر و جامع آموزه های دینی وتوجه به مفاهیم اقتصادی با مراجعه به منابع فراوان ومعتبر و ارایۀ کارکردهای اقتصادی آموزه های اخلاقی و توجه به سیر منطقی مباحث از ویژگی های این نوشتار به شمار می آ

0

این پایان نامه توسط طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است .
استاد راهنمای پایان نامه: حجة الاسلام و المسلمین رضا کاردان سلمانی