جهاد اقتصادی از منظر قرآن/محمد عابدی

جوامع بشری در دوره‌های متفاوت تهدیدها و چالش‌های گوناگونی پیش‌روی داشته‌اند و جامعه اسلامی هرگز از این واقعیت مستثنی نبوده است. تهدیدهای نظامی، چالش‌های سیاسی، تهاجم و شبیخون‌های فرهنگی و البته در دوره‌هایی تهدیدهای اقتصادی، مهم‌ترین خطر برای جامعه اسلامی بوده است. قرآن کریم این تهدیدها را در عصر پیامبر(ص) نشان می‌دهد، انواع مخاطرات با رنگ و بوی فرهنگی و تحریم حتی شنیدن دعوت پیامبر خدا؛ ایجاد تنگناهای اجتماعی و انزوای حضرت و یاران اندکش، اقدام عملی قتل؛ مخاطرات اقتصادی و محاصره در شعب ابی‌طالب و تحمیل جنگ‌های طولانی سیاسی و نظامی بخشی از فهرست بلند چالش‌های فراروی جامعه اسلامی است.

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات مرتبط قرآن

ارزیابی و موضع‌گیری عالمانه در قبال ایده علم دینی مترتب بر فهم معنا و رویکردهای علم دینی و دلایل موافقان و مخالفان است. از این رو پرسش تحقیق در مورد محل نزاع در علم دینی است. رویکرد غالب بر این جستار فلسفی، از نوع فلسفه‌های مضاف و درجه دوم (فلسفه علم) است. به عبارت رساتر برای فهم بهتر، نقد و تحلیل علم دینی شایسته است به وجود‌شناسی علم دینی (اثبات موضوع علوم‌دینی) معرفت‌شناسی علم‌دینی (بررسی فرآورده‌های علوم‌دینی) و روش‌شناسی علم دینی (بررسی فرآیند شکل‌گیری علم دینی) از منظر مدعیان آن توجه شود. هدف این اثر فهم، نقد و تحلیل ادعا و دلیل مدعیان و مخالفان علم دینی است.

اشتراک در RSS - 1395