زبان قرآن

قرآن، کلام آفریدگارِ علاّم‌الغیوب و زبان خدای زبان‌آفرین در لباس یک عربیِ ممتاز و متمایز، خطاب به عموم جامعه انسانی است. زبان در معنای عام خود در زندگی بشر نفوذی ریشه‌ای و نقشی اساسی دارد؛ کاربرد و کارکردهای آن متنوع و جلوه‌های آن در بسیاری از مظاهر زندگی هویدا است. زبانِ قرآن نیز به عنوان یک زبان برتر، در زندگی فرد و جامعه اسلامی و انسانی، نقش‌های مؤثر و انکارناپذیری داشته و دارد. کتاب حاضر، کوششی برای تبیین ماهیت و برخی از توانایی‌های زبان قرآن و دعوتی است برای بازگشتی دوباره به آن، به‌ویژه در عرصه‌های اندیشگی و تمدّنی.

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

درس «تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب»، به طور کلی به موضوع خاورشناسی و تاریخچه آن و به طور خاص به برخی موضوعات در مطالعات قرآنی در این حوزه می‌پردازد. بحث از تعریف پر چالش خاورشناسی، مباحث آن در عرصه های مختلف اسلام‌شناسی و تبیین ضرورت آگاهی از این نوع پژوهش‌ها، بحث آغازین کتاب است. استشراق در طول نزدیک به ده قرن، با فراز و فرودهای بسیار مواجه شده و انگیزه‌های مختلفی محرک آن بوده است که به اجمال بررسی شده است. فعالیت‌های علمی خاورشناسان را می‌توان در عرصه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد.

مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

کتاب حاضر با هدف دانش¬افزایی و توانمندسازی اولیه دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث و دیگر علاقمندان مباحث قرآنی تدوین شده است.
دو درس اول کتاب به فلسفه آموزش و ترویج قرآن و نظام و فرآیندهای توسعه فرهنگ قرآنی پرداخته است. ‌نظام آموزش قرآن در کشور و عناصر و مؤلفه‌های برنامه درسی قرآن در آموزش¬وپرورش در دو درس بعد بیان شده است. درس¬های پنجم و ششم با بیشترین حجم، دانش و مهارت‌های آموزش خواندن (از رو یا از بر) و آموزش مفاهیم و معارف قرآن را به صورت عملی به دانشجویان انتقال می¬دهد.

کتاب‌شناسی و ماخذ‌شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث

کتاب حاضر در پی آن است که خواننده را با جریان‌های معاصر در مطالعات قرآنی به نحوی آشنا کند تا بتواند مسئله‌ها را در این حیطه شناسایی کند و این امکان برای او فراهم شود که با عرضة محتوای دروس حاضر با دروس سنتی علوم قرآنی دریابد چه نسبتی میان سنت علوم قرآنی، با مطالعات عصر کنونی وجود دارد. در اثر فراروی، افزون بر جریان‌شناسی مطالعات قرآنی مسلمانان، جریان‌های مطالعات قرآنی در جهان غرب نیز بررسی می‌شود تا آشکار شود در میان این دو طیف تا چه حد هم‌گرایی و در چه حوزه‌هایی تمایز وجود دارد. بخش اول اثر به مطالعات قرآنی در غرب و بخش دوم به مطالعات جدید در جهان اسلام، اختصاص دارد.

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

کتاب حاضر در پی آن است که خواننده را با جریان‌های معاصر در مطالعات قرآنی به نحوی آشنا کند تا بتواند مسئله‌ها را در این حیطه شناسایی کند و این امکان برای او فراهم شود که با عرضة محتوای دروس حاضر با دروس سنتی علوم قرآنی دریابد چه نسبتی میان سنت علوم قرآنی، با مطالعات عصر کنونی وجود دارد. در اثر فراروی، افزون بر جریان‌شناسی مطالعات قرآنی مسلمانان، جریان‌های مطالعات قرآنی در جهان غرب نیز بررسی می‌شود تا آشکار شود در میان این دو طیف تا چه حد هم‌گرایی و در چه حوزه‌هایی تمایز وجود دارد. بخش اول اثر به مطالعات قرآنی در غرب و بخش دوم به مطالعات جدید در جهان اسلام، اختصاص دارد.

معنا‌شناسی1

معناشناسی زبانی یکی از شاخه‌های مهم زبان‌شناسی است که از قرن بیستم به صورت مستقل مطرح شده است. این دانش به بررسی علمی معنا می‌پردازد و از این‌رو، «دانش معنا» نام گرفته است. اگر چه قدمت مباحث آن به دوره یونان می‌رسد و در میراث علمی مسلمانان و در علوم مختلف اسلامی مطرح بوده، اما تدوین و طرح این دانش در عصر جدید تفاوت‌های مهمی با دوران گذشته دارد. نظام‌مندی و روش‌مندی و ابتنا بر مبانی زبان‌شناختی خاص، چهره جدیدی به آن داده است. همچنین، این دانش تأثیر فراوانی در مطالعات دینی و فهم و بررسی متون دینی بر جای گذاشته است.

زیبایی شناسی آیات قرآن

این کتاب کوشش می‌کند با رویکردی زیباشناسانه و با توجه به مفاهیم زیباشناختی و مولفه‌های نقد جدید، زیبایی‌های متن قرآنی را بکاود و ضمن طرح دیدگاه‌های فیلسوفان غربی و اندیشمندان مسلمان در مفهوم زیبایی و زیباشناسی و زبان قرآن، به مباحث اصلی‌ای چون: بررسی و بیان جنبه‌های زیباشناختی متن قرآنی به همراه نمونه‌ها و شواهد تشکیل دهنده زیبایی آن از جمله: زیبایی‌شناسی واژه‌ها، جایگاه واژه‌ها در متن، بافت تصویر، کارکرد تصویر، موسیقی و مولفه‌های بلاغی چون: مجاز، استعاره، تشبیه، فاصله و کارکرد آن در قرآن و مقایسه قرآن با شعر عرب بپردازد.

سیر تاریخی اعجاز قرآن

بررسی «مولفه‌های زیباشناختی آیات قرآن کریم» است. این کتاب کوشش می‌کند با رویکردی زیباشناسانه و با توجه به مفاهیم زیباشناختی و مولفه‌های نقد جدید، زیبایی‌های متن قرآنی را بکاود و ضمن طرح دیدگاه‌های فیلسوفان غربی و اندیشمندان مسلمان در مفهوم زیبایی و زیباشناسی و زبان قرآن، به مباحث اصلی‌ای چون: بررسی و بیان جنبه‌های زیباشناختی متن قرآنی به همراه نمونه‌ها و شواهد تشکیل دهنده زیبایی آن از جمله: زیبایی‌شناسی واژه‌ها، جایگاه واژه‌ها در متن، بافت تصویر، کارکرد تصویر، موسیقی و مولفه‌های بلاغی چون: مجاز، استعاره، تشبیه، فاصله و کارکرد آن در قرآن و مقایسه قرآن با شعر عرب بپردازد.

درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن

این نوشتار بر این مبنا به بررسی آیات قرآن که بیانگر روش‌ها، پیامدها، عوامل، شرایط، دلایل و در نهایت موانع ایجاد تغییرات است، پرداخته و با شرح آنها از کتب مختلف جامعه‌شناسی و نظرات مختلف در این حیطه، آراء قرآنی را از تفاسیر مختلف استخراج نموده و متناسب با هر مبحث نکاتی را مطرح کرده است.

تغییر مخاطب در قرآن؛ راهکارهای ترجمه

کتاب تغییر مخاطب در قرآن به یکی از موضوعات کلیدی در ترجمه و تفسیر قرآن کریم می‌پردازد که تاکنون مورد عنایت بایسته محققان و مترجمان قرار نگرفته است، به همین دلیل کاستی‌هایی در برداشت‌ها و شیوه انتقال تغییر مخاطب در ترجمه‌ها و تفاسیر قرآن به چشم می‌آید. این اثر کوشیده ضمن بررسی تحلیلی مقوله تغییر مخاطب و تعیین ساختار ویژه آن در نص کلام وحی و تبیین جایگاه آن نزد مخاطبان و صاحبان اندیشه و واکاوی برخی از مهم‌ترین ترجمه‌های فارسی و انگلیسی، معایب ساختاری و مفهومی ترجمه‌ها را شناسایی و در برگردان متن وحی به زبان‌های دیگر راهکارهای لازم را ارائه نماید.

اشتراک در RSS - کتاب