عکس نوشته قرانی کذب علی الله
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: محصولات هنری
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران
محل تولید محصول: قم
تعداد بازدید: 2،903

محور محصول: 
قالب محصولات هنری: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
روشهای دسترسی و عرضه محصول: 

معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA
عکس نوشته قرانی کذب علی الله | سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.