پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

icon website نشانی اینترنتی: [پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]
icon website شماره تلفن: 25321111
icon website پست الکترونیک: asgari@rihu.ac.ir
icon website آدرس: پردیسان جنب دانشگاه آزاد پزوهشگاه حوزه و دانشگاه
icon website آخرین ورود کاربر: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تصویر 66446644
نام و نام خانوادگی/ نام موسسه سازمان: 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه