جریان‌شناسی تفسیرقرآن‌گرا
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل تولید محصول: قم
تعداد بازدید: 192

جریان تفسیری قرآن‌گرا رویکردی است که روش تفسیری خود را در تمرکز و تأکید بر دلالت‌های قرآنی و تدبر در خود قرآن تعریف کرده است. این جریان با دو شاخه کلی اعتدالی و افراطی قابل تحقیق و بررسی است. از منظر روش تفسیر اجتهادی می توان با تکیه بر اصول نظری و عملی چندی، به رویکردی اعتدالی در تفسیر با عنوان تفسیر اجتهادی قرآن­گرا تکیه کرد که ضمن عنایت به دغدغه های قرآن­گرایان، افراط و تفریط­های آنان را شناسایی کرده و نسبت به مبانی و روش تفسیری ایشان ارزشیابی نمود. از این رویکرد با تعبیر قرآن‌محوری در برابر رویکرد قرآن‌باوری از یک سو و قرآن‌بسندگی از سوی دیگر یاد می­شود. در اثر حاضر ضمن بررسی های جریان شناختی، بر پایه معیارها و اصول تفسیر اجتهادی و با لحاظ دغدغه های قرآن­گرایانه، شاخه افراطی این جریان با رویکردهای متنوع در میان فریقین، از سه منظر مبنایی و روشی و غایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چکیده یا فهرست: 

جریان تفسیری قرآن‌گرا رویکردی است که روش تفسیری خود را در تمرکز و تأکید بر دلالت‌های قرآنی و تدبر در خود قرآن تعریف کرده است. این جریان با دو شاخه کلی اعتدالی و افراطی قابل تحقیق و بررسی است. از منظر روش تفسیر اجتهادی می توان با تکیه بر اصول نظری و عملی چندی، به رویکردی اعتدالی در تفسیر با عنوان تفسیر اجتهادی قرآن­گرا تکیه کرد که ضمن عنایت به دغدغه های قرآن­گرایان، افراط و تفریط­های آنان را شناسایی کرده و نسبت به مبانی و روش تفسیری ایشان ارزشیابی نمود. از این رویکرد با تعبیر قرآن‌محوری در برابر رویکرد قرآن‌باوری از یک سو و قرآن‌بسندگی از سوی دیگر یاد می­شود. در اثر حاضر ضمن بررسی های جریان شناختی، بر پایه معیارها و اصول تفسیر اجتهادی و با لحاظ دغدغه های قرآن­گرایانه، شاخه افراطی این جریان با رویکردهای متنوع در میان فریقین، از سه منظر مبنایی و روشی و غایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
چاپخانه: 
فایل متن اثر (مقاله، کتاب یا پایان نامه): 
نوع نشر: 
تیراژ کتاب: 
1000
قطع کتاب: 
تصویر جلد کتاب یا نشریه: 
تصویر صفحه شناسنامه کتاب: 
نوبت چاپ: 
1

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA