پژوهشی در غنا
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 1

کلید واژه ها: غنا, قرآن, موسیقی

موسیقی همچنان که می تواند در خدمت ارتقای ارزش های معنوی انسان باشد، می تواند درخدمت حیوانیّت انسان درآید و با نواهای شیطانی و حیوانی، احساسات و ارزش های معنوی انسان را کور کند.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
تعداد صفحات: 
270