موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران

icon website پست الکترونیک: masoumiyeh@gmail.com
icon website وابستگی سازمانی: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
icon website آخرین ورود کاربر: ۰۹ دی ۱۳۹۹

موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران

تصویر bou
نام و نام خانوادگی/ نام موسسه سازمان: 
موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران

دستاوردهای این کاربر